Παραλαβή Αποβλήτων

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία παραλαβής των αποβλήτων είναι:

1. Είσοδος αδειοδοτημένων οχημάτων στη μονάδα

2. Μακροσκοπικός έλεγχος συμβατότητας φορτίου με τους κωδικούς άδειας της μονάδας

3. Ζύγιση οχήματος

4. Εκφόρτωση υλικών (σε χώρο αναλόγως της κατηγορίας των αποβλήτων)

5. Οπτικός έλεγχος συμβατότητας

6. Δεύτερη ζύγιση

7. Έκδοση παραστατικών

8. Έξοδος από τη μονάδα