Διαχείριση & Επεξεργασία Αποβλήτων

Η επεξεργασία βασίζεται στην τεχνολογία θραύσης και κοσκίνισης

ΟΡΓΑΝΙΚΑ:
Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:
α. Παραλαβή και επεξεργασία προς επαναχρησιμοποίηση

β. Ανάκτηση χρήσιμων υλικών

γ. Μείωση όγκου και μείωση βάρους

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:
Τεμαχισμός και αξιοποίηση στις εργασίες κομποστοποίηση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ:
α. Συλλογή

β. διαχωρισμός σε ρεύματα

γ. ανάκτηση χρήσιμων υλικών

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ:
Υλικά επίχωσης, σίδερα κ.α.

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ:
Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές