Εγκύκλιος 3-2013_Διευκρινήσεις σε ερωτήματα για την Υ.Α. 96967-2012