ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων

Η επεξεργασία βασίζεται στην τεχνολογία θραύσης και κοσκίνισης

Οργανικά:

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της κομποστοποίησης

Ογκώδη απόβλητα:

α. Παραλαβή και επεξεργασία προς επαναχρησιμοποίηση

β. Ανάκτηση χρήσιμων υλικών

γ. Μείωση όγκου και μείωση βάρους

Πράσινα απόβλητα:

Τεμαχισμός και αξιοποίηση στις εργασίες κομποστοποίηση

Ανακυκλώσιμα υλικά:

α. Συλλογή

β. Διαχωρισμός σε ρεύματα

γ. Ανάκτηση χρήσιμων υλικών

Δευτερογενή υλικά:

Υλικά επίχωσης, σίδερα κ.α.

Επαναχρησιμοποίηση υλικών:

Έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές