ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία παραλαβής των αποβλήτων είναι:

1

Πρώτο στάδιο

Είσοδος αδειοδοτημένων οχημάτων στη μονάδα
2

Δεύτερο στάδιο

Μακροσκοπικός έλεγχος συμβατότητας φορτίου με τους κωδικούς άδειας της μονάδας
3

Τρίτο στάδιο

Ζύγιση οχήματος
4

Τέταρτο στάδιο

Εκφόρτωση υλικών (σε χώρο αναλόγως της κατηγορίας των αποβλήτων)
5

Πέμπτο στάδιο

Οπτικός έλεγχος συμβατότητας
6

Έκτο στάδιο

Δεύτερη ζύγιση
7

Έβδομο στάδιο

Έκδοση παραστατικών
8

Όγδοο στάδιο

Έξοδος από τη μονάδα